תנאים כלליים, תנאי הרשמה, ביטול והשתתפות בטיולי Tripology

תנאים כלליים, תנאי הרשמה, ביטול והשתתפות בטיולי Tripology

1. תנאי הרשמה והשתתפות 
הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן "תנאי התשלום") או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

2. הסכם ההתקשרות
התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל. על המטייל לדרוש לקבל את דף המידע האחרון ואת העדכונים לטיול לפני היציאה.

3. גודל הקבוצה והרכבה
קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 12 מטיילים לפחות בכל טיול (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 12 מטיילים לפחות. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בשיק שיקלי. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

4. בריאות
יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

5. עישון
בזמן נסיעה לא יותר העישון. יינתנו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. מעשן יחיד המעונין בבן זוג לחדר- ראה סעיף חדר ליחיד.

6. דרכון ואשרות כניסה

 • יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות אשר יש בו לפחות 2 עמודים רקים.
 • הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד.
 • במידה ויש צורך באשרת כניסה ליעד הטיול- יש לברר במשרדינו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא אשרה, בהתאם לכל תכנית.
 • בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות שבהן נטייל, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
 • הוצאת אשרות היא באחריות המטייל, פרט למדינות אשר יצויין בתוכנית הטיול במפורש אחרת.

6.1 מדינות אליהן ניתן להוציא אשרת כניסה קבוצתית בלבד:

 • הוצאת אשרת הכניסה תתבצע דרך משרדנו ולאחר שנקבל מהמטייל את כל המסמכים הנדרשים.
 • באחריות המטייל להעביר לנו מסמכים תקינים ונכונים.
 • במקרה שלא נקבל פרטים מדוייקים ולא תואמים לפרטי המטייל אין הדבר יהיה באחריות חברתנו במידה ולא נצליח בהוצאת אשרת כניסה בזמן.
 • כל עיכוב בשל הגשת מסמכים שאינם תואמים את פרטי המטייל יהיו באחריות המטייל בלבד.

בכל מקרה של אי מתן אשרת כניסה לאחר הגעה ליעד, למטייל או למספר מטיילים – אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. 

7. מפגש קבוצה
פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול ועדכונים נוספים לפני היציאה לטיול ימסרו למטיילים במפגש הקבוצה, אנו ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה, בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר למטיילים מראש. מפגש הקבוצה יתקיים בין 8-14 ימים לפני היציאה לטיול.

8. מספר ימי טיול 
מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.

9. טיסות 
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.
תשלום בגין ביטול טיסה בכפוף לתנאי חברת התעופה.

9.1 טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות

 • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה, באותה חברת תעופה, חייבים בתוספת. פרטים יינתנו בעת ההרשמה בהתאם לכל מקרה.
 • נוסעים המצטרפים לטיול בחו"ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול ישלמו תוספת על מחיר הטיול ללא הטיסה או יזוכו במחיר הטיסה נטו. במקרים שבהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסה הבינ"ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ונפרד.
 • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית לא יזוכו בגין לינות הניתנות בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור.
 • ביטול כרטיס טיסה לפני היציאה לטיול יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה (כולל טיסות פנימיות).

 9.2 שינוי בלוח הזמנים של חברות התעופה
אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.

9.3 ביטול חניית לילה הניתנת על ידי חברות התעופה
אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות, המאפשר קישור ישיר לטיסות המשך, לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול.

10. ​שינוי במחירים
המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע, תשר, דמי רישום, אשרות כניסה המטופלות באמצעות משרדנו, מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ"ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו"ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט"ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.

11.​ מיסי נמל 
מיסי הנמל כלולים במחירי הטיולים והם משתנים מעת לעת, עלות סופית של מיסי הנמל רק לאחר הנפקת כרטיס הטיסה למטיילים מספר ימים לפני היציאה לטיול. כל שינוי בעלות מיסי הנמל מהידוע לנו בעת פרסום מחיר הטיול יכל על המטיילים.12. היטלי ביטחון ודלק
רשויות תעופה בארץ ובחו"ל הכריזו על היטלי ביטחון שונים ותוספות בגין עליית מחירי הדלק על כרטיס הטיסה. סכומים אלו כלולים במחיר הטיול, והם ייגבו בהתאם להנחיות חברות התעופה. עדכון מחיר המיסים וההיטלים הסופי מתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול).

13. כניסה לחדרים בבתי המלון ויציאה מהם
במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם) בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

14. חדר ליחיד 
נרשם יחיד שאינו מעוניין בחדר ליחיד – ייעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר. מטייל שנרשם כיחיד והוא מעשן, אם לחדרו צורף מטייל יחיד שאינו מעשן – מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול. אם יסרב לשיבוץ כאמור, מראש ובעת ההרשמה או במהלך הטיול – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, בקתות טיילים, יורטות וכד') אי אפשר לקבל חדר ליחיד. בחניות ביניים באירופה אי אפשר לקבל חדר ליחיד.

15. תשר לנותני שירותים בחו"ל 
תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד' (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

16. הג'יפים 

 1. השכרת הרכב נעשית ישירות בין חברת השכרת הרכב לבין הנהגים. בעת החתימה על מסמכי השכרת הרכב ידרשו המטיילים להשאיר פיקדון כפי שנהוג בחברות השכרת רכב (יש להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי על מנת שיהווה כפיקדון בגובה ההשתתפות העצמית בכל יעד ויעד למקרה של נזק).
 2. בכל מקרה של נזק לרכב (אם באשמתכם או לא ) או גניבה, יש השתתפות עצמית שגובהה המקסימאלי $400-$2700 תלוי ביעד הטיול.
  אנו ממליצים לרכוש את ביטוח החזר השתתפות עצמית ולנסוע בראש שקט.לפרטים נוספים פנו למשרדנו.
 3. כל תביעה או חיוב בגין נזק לרכב היא על אחריות השוכרים בלבד. חברת "טריפולוג'י" הינה מתווכת בלבד בין חברת ההשכרה לבין הלקוח.
 4. על כל נהג לבדוק את רכבו טרם היציאה לדרך ולהתריע על כל שריטה / פגיעה / תקלה ברכב טרם היציאה. זאת על מנת למנוע חיובים לא מוצדקים של כרטיסי האשראי.

17. תנאי תשלום

 1. בעת ההרשמה ישולמו 100 – 500 $ לאדם (הסכום נקבע בהתאם ליעד ומופיע בעמוד הטיול) המהווים דמי רישום אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול הטיול ע"י המטיילים.
 2. מצבי חירום: אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון שבקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר.
 3. ניתן לבצע תשלום בכול כרטיסי האשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס) בשלושה תשלומים שווים ללא הצמדה או ריבית, התשלום הראשון ירד חודש לפני היציאה לטיול, התשלום השני ירד בחודש הטיול והתשלום השלישי בחודש שלאחריו בנוסף ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית על פי שער העברות והמחאות (גבוה) ביום התשלום.
 4. פרטי חשבון להעברה בנקאית: החברה הגאוגרפית ברק אפיק בע"מ, בנק לאומי, מספר סניף 693 סניף עסקים איילון, חשבון 149400/33.
 5. במידה ובחרתם לשלם במזומן או בהעברה בנקאית יש לוודא שהתשלום מתבצע עד 30 ימי עבודה לפני היציאה לטיול.
 6. החיוב לפי שער ההעברות והמחאות גבוה ביום התשלום (לברור השער יש ליצור קשר עם המשרד).
 7. במידה ובחרתם להשתמש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס ישראלי, או אם ברצונכם לבצע תשלום דולרי בכרטיס אשראי – יש לבדוק את התנאים מול משרדנו בטרם התשלום (יתכן ונאלץ לגבות סכום נוסף בשל חיובים מיוחדים החלים על צורות תשלום אלו).

18. דמי ביטול 

מדיניות ביטול עסקאות בהתאם לסעיפים 14ג ו-14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") , כמפורט בסעיף 18.4 להלן.
חיוב דמי הביטול יעשה לפי תנאים ספציפיים לכל יעד. דמי הביטול מפורטים בעמוד הטיול.

18.1 כל סכום אחר ששילם המטייל ואשר הוא זכאי להחזר יוחזר לו בשיק שיקלי לפי המפורט בסעיף 3 לעיל, זאת בתוך 30 יום ממועד הביטול (בין אם הביטול נעשה על ידי המטייל או על ידי טריפולוג'י). סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על ידי הלקוח או בשיק שיקלי לפי שיקול דעתנו.

18.2 “הודעה” – בכתב (פקס 03-6244333 / דואר רשום לכתובת הברזל 21 א, רמת החייל, ת”א / דוא”ל info@tripology.co.il) או בע”פ (טלפון 03-5639030 / לנציג במשרדי החברה ברח’ הברזל 21 א’, רמת החייל, ת”א), שתימסר במשרד החברה, ומועד הביטול ייחשב ממועד (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור. “ימי עבודה” – כל אחד מהימים א’ עד ה’, שאינו יום חג או ערב חג.. "ימי עבודה" – כל אחד מהימים א' עד ה', שאינו יום חג או ערב חג.

18.3 אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה (ניתן לרכוש ביטוח נסיעות חודשים לפני היציאה לטיול), שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע"פ כללי הפוליסה.

18.4 הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:

 1. ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן. תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.
 2. ככל שהביטול נובע מסיבות אחרות, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, ותנכה מסכום זה דמי ביטול בסך 5% מסך התמורה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם).
 3. מדיניות הביטול לגבי מזמין כהגדרתו בסעיף 14ג1 לחוק תהיה בהתאם לסעיף זה.

בכל מקרה – החברה תמסור לצרכן אסמכתא על ביטול החיוב.

18.5 ככל שתתקבל הודעת ביטול לאחר פרק הזמן של 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, יחולו התנאים המפורטים בעמוד המסלול הרלוונטי.

18.6 הגבלות על ביטול עסקה: לא ניתן לבטל עסקה ככל שהודעת הביטול ניתנה בתוך 7 ימי עבודה עד למועד ביצוע העסקה.

19. אחריות וביטוח 
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

20. חילוקי דעות
סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי גם אם נרשם המטייל במקום אחר, סוכן נסיעות או בכל דרך אחרת שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.

21. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

22. כללי
טיולינו מתוכננים על פי היכרותנו המעמיקה עם הארצות שאנו מטיילים בהן, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מעת לעת מתרחשות הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת.
במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים רמתם אינם כמו אלה המוכרים לנו, וחשוב להביא בחשבון עובדה זו. אנא, קבלו זאת ברוח טובה ובסבלנות, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול ומההיכרות עם הארצות שבהן אנו מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון וכיו"ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד. 
ט.ל.ח